سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
ساسان لیاقت – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

کمربند تکتوماگمایی ارومیه – دختر، یک کمان ماگمایی نوع آند می باشد. که در اثر فرو رانش در امتداد حاشیه قاره ای بلوک ایران مرکزی در طی کوهزایی آلپ شکل گرفته است. در امتداد این کمربند ، اکثر سنگهای گرانیتوئیدی سنوزوئیک (الیگومیوسن) با ترکیب دیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت و کوارتز مونزونیت که با کانسارهای مس پورفیری مهمی همراه می باشند، تشکیل شده اند. در این مطالعه سه توده گرانیتوئیدی علی اباد، دره زرشک و ممزار از این کمربند مورد بررسی ژئوشیمیایی قرار گرفته اند. ازنقطه نظر ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای مورد بررسی، منطبق با دو سری از ماگنای درجایگاه فرورانش، می باشند سری اول، گرانیتوئیدهای دره زرشک و علی اباد که خصوصیات ژئوشیمیایی مشابه با آداکایتها از خود نشان می دهند، مانندغنی شدگی شدید در عناصر نادر خاکی سبک (LREE) و تهی شدگی در عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) ازشهای بالای Sr/Y, Sr, Al2O3 و مقادیر پائین Yb , Y و سری دوم؛ گرانیتوئیدهای ممزار که خصوصیات ژئوشیمیایی مشابه با ماگماهای کالک آلکالن حاصل از آب زدایی پوسته اقیانوسی فرورونده نشان میدهد. مانند غنی شدگی نسی در LREE و عناصر لیتوفیل درشت یون (LILE) و تهی شدگی در Ti، Ba , Nb.