سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزام فتوت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف گرایش ترموسینت
وحید تقی خانی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نتایج تجربی جذب سطحی چهار آلکان سبک C2-C5 بر روی سیلیکالایت به کمک سه مدلاستخراج شده توسط روش های ترمودینامیک آماری توصیف شده است. این مد لها عبارتند از: مدل جذب چندسایتی لان گمویر معروف به مدلMSL مدل جذ بشونده های خطی ،(MLA) و مدل کسری-آماری جذب سطحی مولکو لهای چن داتمی یا مدل.FSTAدر این میان مدل FSTA به دلیل جامعیت و در نظ رگرفتن اثر انتروپی پیکر هبندی مولکو لهای جذب شده بهصورت پارامتری در رابطه ایزوترم در توصیف تمام نتایج تجربی موجود موفق عمل م یکند. به کمک نتایج حاصله از برازش اطلاعات تجربی با رابطه ایروترمFSTAمشخص م یشود که اتانو پروپان به صورت خطی و بوتان به صورت انعطا فپذیر جذب جاذب م یشوند. در مورد پنتان جذب به صورت ت کبعدی و با پیکره بندی خاصی انجام م یشود. مقادیر حداکثر میزان جذبشده به ازای واحد جرم جاذب ازmol/kg برای اتان تا mol/kg ۱,۷۵ برای پنتان روند۲,۸۲نزولی طی م یکند.