سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش شماعی – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، میدان آزادی، خیابان آزادی
عباس نایینی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، پژوهشگا
حمید سربازی آزاد –

چکیده:

مسئله تحم لپذیری اشکال در تمامی سیستم هایی که در دنیای واقعی عمل می کنند از مهمترین مسائل است و در یک سیستم چند پردازنده (بخصوص ب ا تعداد زیاد پردازنده ) میباید آن را مد نظر قرار دا د. الگوریتمهایی نیز جهت مسیریابی تحمل پذیر اشکال در شبکههای میان ارتباطی ارائه شد ه اند. هر کدام از این الگوریتمها نقاط ضعف و قوت خود را دارند. در این مقاله الگوریتمها را از نقطه
نظر کا رآیی کلی سیستم با یکدیگر مقایسه م یکنیم. ابزار مقایسه شبی هسازی است و نتایج بدست آمده را هکارهایی را جهت انتخاب روش مناسب در شرایط مختلف ارائه میکند. در این مقاله شبکه توری را بدلیل داشتن خواص ساختاری ویژه، سادگی در پیاد ه- سازی، داشتن الگوریتم مسیریابی ساده و کارآیی بالا که آن را مورد توجه سازندگان چن دکامپیوترها قرار دادهاست، مد نظر قرار
م یدهیم.