سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر قاسم زاده نجفی – دانشجوی دورة دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هنگامی که به انتقال حرارت هدایتی در مقیاسهایی هم مرتبه با اجزاء سازنده ماده نگاه می کنیم ، نقش و اثر انتقال انرژی توسط هر یک از اجزاء ماده شامل الکترونها ، فتونها و ارتعاشات شبکة اتمی یا ملکولی که فنون نامیده می شود ، باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . در مواد عایق و نیمه هادی ها ، ارتعاشات شبکة بلورها بیشترین سهم را در انتقال انرژی دارد . تئوریهای مختلفی در راستای بررسی انتقال حرارت هدایتی در این مقیاسها ارائه شده ، در این مقاله سعی شده تا با نگاه به قوانین پایة انتقال حرارت هدایتی در یک نیمه رسانا مانند گالیم آرسناید و در نظر گرفتن اثر فنونها در انتقال حرارت هدایتی مقیاسهای کوچک در این ماده و اعمال شرایط مرزی دما ثابت و عایق در دو سر یک مدل یک بعدی با طول کوچک به مقایسة مدل فلاکس حرارتی فوریه ، تابش فنونها ، مدل حرارتی کاتانو و معادله اختلاف زمان دو مرحله ای پرداخته و ضمن ارائه معادلات هر یک از روشها به توصیف نتایج حاصل از تحلیل عددی آنها می پردازیم .