سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا حبیب زاده – معاون مهندسی فرایند، شرکت فرآب

چکیده:

نیروگاه های آبی بعنوان یکی از روش های دستیابی به انرژی بدلیل برخورداری از امتیاز سهولت در راه اندازی و هماهنگی بامحیط زیست میتوانند بعنوان زیر ساختار (Infrastructure) برای توسعه پایدار مد نظر باشند.
برای جلوگیری از تطویل زمان اجرا و دستیابی بهتر به اهداف پروژهتجربه بدست امده در طی اجرای چهار پروژه اول نیروگاهی در فراب نشان میدهد اسناد فنی اولیه قراردادها با توجه به:
الف – استفاده هرچهبیشتر از پتانسیل مهندسی و امکانات داخلی و تجارب پروژه های گذشته
ب – ایجادسهولت چرخه گردش اطلاعات و هماهنگی بین تهیه کنندگان مشخصات و پیمانکار.
ج – تدوین مشخصات فنی قراردادها از سوی مشاور با استفاده از الگوهای مناسب با همکاری پیمانکاران.