سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – استادیار دانشگاه زنجان
پریسا رنجبران – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی و واکاوی اثرات توسعه گردشگری دروستای ابیانه درشهرستان نطنز صورت پذیرفت به لحاظ روش پژوهش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود جامعه آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار در روستای ابیانه تشکیل میدادند N=160 که براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد۱۱۰ نفر از انان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و پژوهشگران درزمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرارگرفت برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت اثرات مثبت توسعه گردشگری در روستای ابیانه درحدود ۰/۹۱ بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ازنرم افزار SPSSWin18 استفاده شد همچنین یافته های تحلیل عاملی حاکی از آن بود که اثرات مثبت توسعه گردشگری درروستای ابیانه درچهارعامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی زیرساختی و زیست میحطی قرارمیگیرند که این چهار عامل درمجموع درحدود ۶۸/۲۵ درصد واریانس را تبیین می نمایند.