سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

خشکسالی یک نوع بی نظمی بارش است به حدی که روند حیات، تولید محصول و رابطه متوازن و متعارف انسان و محیط را مختل می سازد . در واقع می توان گفت که خشکسالی ویژگی طبیعی و بازگشت پذیر اقلیم است و تقریبا در تمامی رژیمهای اقلیمی رخ می دهد و بر خلاف خشکی که یک خصوصیت دائمی اقلیم است و به مناطق با بارندگی کم محدود می شود، یک ناهنجاری موقتی است که بسیاری از مردم در مناطق مختلف جهان با آن روبرو هستند . برای بررسی روند خشکسالی و ترسالی در شهرستان زنجان از آمار ۳۲ ساله ایستگاه سینوپتیک زنجان استفاده شد . برای بررسی روند و پیش بینی خشکسالی از شاخصهای میانگین متحرک و کلاسه بندی بارش استفاده گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Excel استفاده شد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که در دهه ا خیر (۱۳۷۰) شهرستان زنجان شاهد خشکسالی بوده است که شدت آن در سال ۱۳۷۷ بیشتر از سالهای دیگر بوده است و از سال ۱۳۷۷ به بعد بر مقداربارندگیها افزوده شده و از شدت خشکسالیها کاسته شده است . از نتایج حاصله چنین برمی آید که در سال ۱۳۸۱ مقدار بارش به مقدار میانگین رسیده و در چند سال بعد از مقدار میانگین نیز فراتر رود