سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
میلاد امینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گرایش تولید و بازاریابی، دانشگاه تهران
اندیشه ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گرایش تولید و بازاریابی، دانشگاه تهران
الهام مهرپرور حسینی – کارشناس اقتصاد کشاورزی، گرایش تولید و بازاریابی، دانشگاه تهران
مطهره بخشایش – کارشناس اقتصاد کشاورزی، گرایش تولید و بازاریابی، دانشگاه تهران

چکیده:
فرآورده های نفتی در ایران که یکی از تولیدکنندگان بزرگ این فرآورده ها می باشد بسیار حائز اهمیت است. تمامی بخش ها مانند خانگی، کشاورزی، صنعت و حمل و نقل سهمی قابل توجه در مصرففرآورده های نفتی دارند. در این مطالعه تصمیم بر آنست که با توجه به داده های سهم مصرف انرژی در میان بخش های گوناگون طی سال های ۱۳۴۶-۱۳۸۸ میزان سهم مصرف بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت و حمل و نقل را در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شود. در این مطالعه پیش بینی میزان سهم مصرف بخش ها با بهره گیری از الگوهای پیشبینی تک متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews 7 برآورد شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که سهم بخش های خانگی و صنعت از مصرف فرآورده های نفتی کاهش یافته است. همچنین نتایج بیانگر افزایش سهم بخش حمل و نقل از مصرف آن می باشد. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته توصیه می شود که در صورت نیاز به تغییر الگوی مصرف در سال های آتی مطالعاتی صورت گیرد تا بتوان سهم بخش های تولیدی همانند کشاورزی را از مصرف فرآورده های نفتی افزایش داد.