سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مجید معین تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسیدانشگاه شیراز

چکیده:

هدف ازاین بررسی تعیین رسوبات سد درودزن با مدل Hec-6 و نیز مقایسه بدست امده با نتایج عمق یابی بعمل امده در سال ۶۱ ا زمخزن سد درود زن می باشد متوسط خطاهای ظرفیت مخزن از روشهای افزایش سطح کاهش تجربی سطح و مدل Hec-6 نسبت به نتایج واقعی حاصله از عمقیابی سد بترتیب ۳۳/۱۵ ، ۲۴ و ۶/۲۵ درصد بوده است د رنتیجه نتایج مدل Hec-6 کمترین خطا را در میان سایر روشها داشته است یکی از دلایل نزدیکی جواب مدل Hec-6 به نتایج واقعی درمقایسه با سایر روشها این است که درا ین مدل پارامترهای موثر رسوبگذاری درمخازن سدها بیشتردر نظر گرفته می شود در حالیکه درروشهای دیگر نادیده قرار میگیرند. دراین بررسی نیز از مدل کامپیوتری Hec-2 جهتتعیین پروفیل سطح اب مخزن سددرودزن به هنگام وقوع سیلابهای سالهای ۵۶ و ۵۸ و ۷۰ و ۷۱ و نیز سیل ۱۰۰۰۰ ساله استفاده شده است. با رسم پروفیل سطح اب در طول مخزنمشاهده محل اثر برگشت اب در مخزن می توان به محل استانه تشکیل دلتاهای رسوبات درداخل مخزن سد درود زن پی برد در این بررسی با انجام این کار ملاحظه شد نتایج Hec-2 در تعیین محل تشکیل دلتاها تطابق خوبی با مشاهدات واقعی حاصله از عمق یابی سد درودزن داشته است.