سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – دانشجوی دکتری عمران اب و هیدرولیک دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی
محمدباقر شریفی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدل WMS از جمله مدلهای جدیدی است که توسط آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه برینگهام توسعه پیدا کرده است. این مدل با اطلاعات مدل رقومی ارتفاعه و با بانک اطلاعات داده های GIS به منظور ایجاد ساختار مدل حوضه آبریز و پارامترهای آن ادغام می شود. از جمله مدلهای حوضه آبریزی که بوسیله WMS پشتیبانی می شوند عبارتند از: مدلهای تفهیمی بارندگی-رواناب ۲۰TR- 7HEC-1 مدل توزیعی CAS2D، مدل HSPF و مدل HEC-RAS . در این مقاله ضمن اشاره به کلیاتی از قابلیت های WMS، مدل برای حوضه بایگ ورشتخوار در استان خراسان اجرا و آنالیز حساسیت برای تخمین دبی پیک با توجه به شرایط رطوبتی خاک و زمان تمرکز با روشهای مختلف انجام شد. ابتدا با استفاده از نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور خطوط تراز حوضه رقومی گردید سپس با کمکنقشه کاربری اراضی تهیه شدهاز تصاویر ماهواره ای و نقشه گروه های هیدرولوژیک نقشه شماره منحنی رواناب توسط GIS تهیه شد. با استفاده ز مدل WMS مدل رقومی ارتفاع تهیه و با کمک نرم افزار TOPAZ آبراهه ها و شبکه رودخانه رسم و مرز حوضه وزیر حوضه ها مشخص شد. با کمک مدل HEC-1 و با روندیابی موج سینماتیک دبی پیک برای حوضه وزیر حوضه ها با دوره برگشت های مختلف محاسبه گردید. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که فاکتور مهم و تاثیر گذار در تخمین دبی پیک شرایط رطوبتی خاک است.