سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
ضرغام محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی و شناخت اثرکمی و کیفی الاینده های محلول برآبهای زیرزمینی دراستفاده درازمدت و نگهداری بهینه آبهای سالم مهم و ضروری است الاینده ها ممکن است مستقیما به سطح آب زیرمزنی برسند و یااینکه پس ازگذشتن ازمنطقه غیراشباع به سطح آب زیرزمینی برسند گسترش و حرکت الاینده ها درآب زیرزمینی سبب ایجادیک ابرالودگی plume می شود شناخت ابعادوهمچنین پیش بینی نحوه رشد و تغییر شکل این ابرالودگی درزمانهای مختلف درارتباط با نوع جریان آب زیرزمینی و خصوصیات هیدرولیکی ابخوان و مشخصات منشا الودگی ازضرورت خاصی برخوردار است یکی ازروشهای دستیابی به این موضوع مدلهای تحلیلی انتقال جرم solute transport درآبهای زیرزمینی است دراین تحقیق برنامه های رایانه ای برای روشهای تحلیلی یک بعدی دوبعدی و شعاعی جریان آب با منشا الوده کننده نقطه ای دائم و لحظه ای continuous&instantancous point source تدوین شده است همچنین راه کارهایی برای کاربرد بهتر این برنامه ها ارایه شده است بعنوان کاربرد عملی با کمک این مدلها پتانسیل الودگی نیترات no3 درابخوان ابرفتی شمال شهر شیراز مطالعه شده است