سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید یزدانجو – کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

هم اکنون روش سینماتیکی تفاوت محدود اخیراً بدلیل سادگی کاربرد آن نسبت به روش تحلیل محدود، برای طراحی ساختارهای ژئوتکنیکی مختلف و بدست آوردن ضریب اطمینان پایداری آنها، بسیار رواج یافته است. پایداری گوة گسیختگی را تحت شرایط لرزه ای برای شیروانی با سطح لغزش صفحه ای بررسی کرده و ازپارامتر چسبندگی در سطح لغزش برای بدست آوردن پارامتر لازم در طراحی (زاویة سطح گسیختگی با افق) استفاده کرده است. این در حالی است که برای بررسی پایداری شیروانی با سطح لغزش لوگ- اسپیرال، از پارامتر ارتفاع شیروانی جهت بدست آوردن پارامتر فوق استفاده کرده است. با این شرح، تأثیر . پارامترهای مؤثر در طراحی، هنوز بطور کامل شناخته شده نیست. در این مقاله تأثیر پارامترهای مهم مؤثر در بدست آوردن ضریب اطمینان لازم در طراحی شیروانی با روش تفاوت محدود مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج با سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه مقایسه می شود. مقدار جابه جایی ماندگار ایجاد شده در خاک بر اثر وقوع زلزله های بزرگتر از زلزلة طرح نیز در ادامه محاسبه شده است.