سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی شفیعی پور – دانشجوی سال آخر، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلیل آب شناس – استادیار بخش مامائی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه
مجتبی علی ملائی – دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

هدف از انجام ا ین مطالعه تعیین مقادیر برخی از پارامترها ی بیوشیمیائی سرم خون اسبچه ها ی خزر نر و ماده سالم می باشد . به همین منظور، نمونه سرم خون هفت راس مادیان و سه راس نریان سالم، بالغ با سن پنج تا ده سال که در مرکز پرورش اسب غران بهرامجرد نگهدار ی می شدند، با خونگیری از ورید وداج تهیه گرد ید . مقادیر پروتئین تام، آلبومین، اسید اوریک، آنز یم LDH با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون؛ و مقاد یر BUN ، کرات ینین، ALP ، کلیسم، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، GOT ، GPT و فسفر با استفاده از کیت من و با کمک دستگاه اتوآنالیزور اتو لب مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی این مطالعه به ترتیب برا ی مادیان و نریان به قرار ز یر می باشد : پروتئین تام ۷ ± /۴۱ ،۶/۷۷ ± /۴۱آلبومین ۲۹ ±/۸۸ ،۳۵ ± ۳/۳۹ BUN ( ؛ g/dl ) 3/4 ± /۱۸ ،۳/۴۵ ± /۱۷ ، کراتینین،۱/۶۱ ± /۱ ،۱/۸ ± /۰۹؛کلسیم ۹/۸ ± /۲ ،۹/۶۸ ± /۴۸ ؛ گلوکز۱۱۰ ± ۲/۶ ،۱۰۹ ± ۵/۲ ؛ کلسترول۷۷ ± ۳/۵۳ ،۷۹/۵ ± ۱/۷۵ ؛ تریگرم در دسی لیتر؛ و۱/۳۰ ± /۱۸ ، ۱/۳ ± /۱۷؛ اسید اوریک ۳/۹۲ ± /۱۶ ؛ ۴/۶ ± /۱۱ ؛ فسفر۲۴/۵۰ ± ۳/۵ ، ۳۰ ± ۷/۵ گلیسیرید ۲۵ ± ۲/۷۶ GPT ،و ۳۱۰ ± ۲۹ ALP ، ۴۱۹ ± ۷۶ ؛ ۶۴۹ ± ۴۶ LDH ، ۵۰۰ ± ۲۹ ؛ ۲۷۰ ± ۲۶ GOT ، ۲۷۶ ± ۱۷میزان ۳۵ ± ۷/۵ واحد در لیتر بود . نتایج حاصل از ا ین مطالعه همچنین بیانگر این نکته بود که در فاکتورها ی سرمی فوق تنها میزان GPT دارا ی تغییرات وابسته به جنس بود و بقیه در دو جنس نر و ماده تفاوت آماری معناداری نداشتند . (P<0/05)