سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست- دانشکده
امید صداقت آهنگری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
مجیدرضا آیت اللهی – استاد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پارامترهای تزریق، از عوامل بسیار مهم بر روی کیفیت نهایی قطعه تولیدی (توری هواکش خودرو) به روش تزریق پلاستیک، مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزار Moldflowبرای ارزیابی پارامترهای تزریق استفاده شده است. برای درستی سنجی شبیه سازی، نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است. پارامترهای مورد ارزیابی شامل: دمای قالب، دمای مذاب، نقطه تغییر فاز، زمان فاز تراکم، مقدار فشار فاز تراکم و دمای خن ککاری بوده است. نتایج به دست آمده با نتایج شرایط اولیه تزریق (شرایط تولید قطعه اولیه) نسبت به ماکزیمم اعوجاج قطعه، ماکزیمم انقباض حجمی، ماکزیمم فرورفتگی سطحی، زمان سیکل تولید و وزن قطعه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.