سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف؛
امیر فرامرزی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف؛
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف؛

چکیده:

در این پژوهشتلاش شده است که با توجه به تولید قابل ملاحظه سرباره حاصل از کورههای ذوب برنج در کشور، مقدار قابل توجه فلزات با ارزش مس و روی در آن و همچنین افزایش قیمت جهانی این دو فلز، روشی مناسب برای بازیابی آنها در مرحله حلسازی ارائه گردد. به منظور استخراج حداکثر مس و روی توسط حلال(اسید سولفوریک)، پارامترهای مختلف از جمله زمان حلسازی، نسبت وزن سرباره به میزان اسید موجود در محلول ۲/۴-۰/۳gr/milt غلظت اسید ( ۱ تا ۱۰ مولار) و دمای حلسازی ۷۷-۲۲درجه سانتی گرادمورد مطالعه قرار گرفت. همچنین به منظور بالا بردن استخراج فلز مس، افزودن پراکسید هیدروژن H2O2 بررسی گردید نتایج به دست آمده از ازمایشات نشان داد افزایش زمان و دما باعث حلسازی بیشتری میگردد هرچند که اثر دما بسیار قابل ملاحظهتر میباشد. غلظت اسید و نسبت وزن سرباره به میزان اسید بهینه به ترتیب ۲ مولار و ۱/۲gr/mlit می باشد همچنین افزودن پراکسید هیدروژن تا % ۲۵ حجمی به محلول باعثافزایشقابل توجهی در حلسازی مسمیگردد.