سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان – تحصیلات تکمیلی – گروه زمین شناسی م
ابراهیم نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
فریدون خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان – تحصیلات تکمیلی – گروه زمین شناسی مهن
ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختگاه سد رسوبگیردر حدود ۱۴ کیلومتری شمال معدن مس سرچشمه و در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری رفسنجان قرار دارد . این سد , سدی خاکی با هسته رسی میباشد . ساختگاه سد از سنگهای آندزیتی، توفیتی و سینیتی با سن ائوسن پایینی تشکیل شده است . در این مقاله به بحث در رابطه با خصوصیات زمینشناسی مهندسی و پارامترهای توده سنگ ساختگاه پرداخته شده است . آنالیزهای بدست آمده براساس طبقهبندی توده سنگی ساختگاه سد، نفوذپذیری ساختگاه و تعیین پارامترهای مقاومت توده سنگ میباشند . مطالعات انجام شده براساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بوده که شامل نقشهبرداری زمینشناسی مهندسی، گمانههای اکتشافی، آزمایشات نفوذپذیری و نمونهبرداری برای مطالعات آزمایشگاهی بوده است . پارامترهای ژئومکانیکی سنگ بکر در آزمایشگاه بدست آمده و مقاومت توده سنگ و مدول الاستیسته توده سنگ براساس معیار مقاومت بحرانی هوک و براون مشخص گردیده است . ردهبندی توده سنگ براساس سیستم RMR ، GSI و RGC برای ساختگاه و از نظر III سد انجام گرفته است که در ردهبندی ژئومکانیکی تودهسنگی از نظر بنیاوسکی توفیتها در ردهی سنگهای متوسط و در کلاس و BD/F میباشد که به ترتیب در رده های ۴۵ ، مقدار آن برابر با GSI میباشند و در ارزیابی توده سنگ های توفیتی در سیستم ۵۰ امتیازی برابر با B/Fقرار می گیرند، که به مفهوم سنگهایی با مقاومت ضعیف تا متوسط هستند . آندزیتها در ردهی سنگهای متوسط و در کلاس III و از نظرامتیازی برابر با ۵۶ میباشند و در ارزیابی توده سنگ های آندزیتی در سیستم GSI ، مقدار آن برابر با ۴۳ تا ۵۱ بهدست میآید که به ترتیب در
قرار می گیرند، که به مفهوم سنگهایی با مقاومت متوسط می باشند . بررسیهای زمینشناسی مهندسی نشان میدهند که BD/G و VD/G رده های ساختگاه سد و مخزن مشکلات پایداری نخواهند داشت.