سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکودل – گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
داریوش طاهری – گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
منصور مجلسی – شرکت مهاب قدس

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوبغربی استان لرستان و در زون زاگرس چین خورده واقع شده است از لحاظ تکتونیکی منطقه بسیار پیچیده بوده و دارای طاقدیسهای و ناودیسهای متوالی و زیادی می باشد و بعلاوه حضور گسلهای متعدد و درزهای حاصل از این فعالیت های تکتونیک، توده سنگهای ساختگاه دچار شکستگیهای متعدد گردیده اند نظر به اهمیت مسئله پایداری سازه سد و آبگذری از پی و تکیه گاه های توده سنگهای این ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای ژئوتکنیکی آنها ارزیابی گردیدنددر این مطالعه ابتدا سیستم ناپیوستگیها و خصوصیات مهندسی آنها بررسی می شوند سپس شاخص کیفی توده سنگ نفوذ پذیری و ارامترهای مقاومتی سنگها هم بروش تئوریک و هم توسط آزمونهای ازمایشگاهی مورد ارزیابی قرار میگیرند.