سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجواد احمدپناه – پژوهشکده مهندسی توسعه، پژوهشگاه صنعت نفت
محمد شاهینی – پژوهشکده مهندسی توسعه، پژوهشگاه صنعت نفت
نرمین بهرامی آده – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی

چکیده:

نمک طعام یا سدیم کلرید، یکی از موادی است که از دیرباز در رژیم غذایی مردم وجود داشته و از مهمترین الکترولیت های موجود در مایعات بین سلولی بدن انسان می باشد. به علت مصرف روزانه این ماده و همچنین کاربرد آن در صنایع غذایی، کیفیت آن در دنیا همواره م ورد توجه بوده است . در این تحقیق، با توجه به منحنیحلالیت نم ک طعام ی ک کریستالیزور تبخیری طراحی و ساخته ش د. چهار پارامتر اساسی مؤثر روی دان ه بندی فرآورده، شامل بارحرارتی، زمان اقامت، دورهمزن و غلظ تخورا کاولیه موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل تاگوچی اثر تمامی پارامترها در سه سطح متفاوت روی دان هبندی فرآورده ای مناسب از نمک،طی ٩ آزمایش انجام گردید و با استفاده از نر مافزار ۴Qualite-نتایج تحلیل آماری بصورت کمی بیان گردید. نتایجآزمایشها نشان م ی دهد بار حرارتی بیشترین اثر را روی دان ه بندی فرآورده نهایی دارا م یباش د. غلظت محلول نمک و زمان اقامت به ترتیب مرحله دوم و سوم اهمیت را از نظر تایید بر تولید کریستالهای مناسب دارا می باشند ولی دورهمزن تاثیر ناچیزی بر تولید کریستالها از خود نشان می دهد.