سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی شفیعی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیرواقفی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از چدن داکتیل در تولید لوله از همان سالهای اول کشف، آغاز و بلافا صله مورد تأییـد مـصرف کننـدگان واقـع گردید . در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تولید چـدن نـشکن در جهـان در صـنعت لولـه ریـزی کـاربرد دارد . مطالعـه حاضـر پژوهشی در جهت معرفـی و بهینـه سـازی فراینـد تغییـر فـرم چـدن و روشـن کـردن محـدودیت هـا و کـاربرد آن مـی باشـد . ویژگی های بارز چدن داکتیل ه مچون استحکام و چقرمگی بالا، مقاومت خوردگی عالی و دیگر خواص مربوط به مزایـای اقتصادی و شرایط تولیـدی آن، موجـب شـده تـا اسـتفاده در شـرایط حـاد احـداث خطـوط لولـه و شـبکه هـای گازرسـانی ( حرکت های ترافیکی، عملیات حفاری، حرکت ها و جابجایی ها در زیرزمین بالاخص در کشور ما با پتانـسیل بـالای زلزلـه، فعالیت عمرانی شهری ) مورد اقبال واقع شود . در این راستا مطالعه و تحقیق جهت طراحی و تعریـف پروسـه همچـون فـورج داغ و اکستروژن مقاطع توخالی برای رسیدن بـه بهتـرین شـرایط مهندسـی و بهینـه کـردن مـوارد مـصرف چـدن بـا کیفیـت متالورژیکی بالا حایز اهمیت خواه د بود . با اعمال شرایط ویژه ای از کار مکانیکی داغ روی چدن داکتیل ( دما، نرخ کـرنش و میزان کاهش سطح مقطع ) امکان شکل دهی آن و حصول خواص برتر نسبت به چدن داکتیل ریختگـی مـورد تأییـد قـرار گرفت و نتایج نشان داد، تغییر فرم چدن داکتیل با بهود قابل ملاحظه ی مقاومت کششی همراه اسـت کـه ایـن میـزان بهبـود،ضعف در مقاومت کششی آن را بسته به فاکتورهای اعمال شده تا میزان ۸۵ درصد افزایش می دهد و افق تـازه ای در جهـت استفاده بیشتر و مفیدتر از این آلیاژ را برای صنعت گران باز خواهد نمود