سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی براتی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

استفاده از بوبینهای بشقابی بدلیل وجود کانالهای عمودی و افقی عبور روغن، در ترانسفورماتورها با توان تولیدی بالا بسیار متداول است . جهت دار کردن حرکت روغن داخل بوبین توسط واشرهای راهنما، روشی مؤثر در بهبود انتقال حرارت، کاهش جهش دمایی بوبین و کاهش ابعاد ترانسفورماتور می باشد که از نقطه نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است . حرکت روغن داخل این نوع بوبین ها در ترانسفورماتورهایی که مدار چرخش روغن بدون پمپ می باشد، تابعی از نیروی شناوری و مقاومت هیدرولیکی است . میزان نیروی شناوری با مقدار تلفات تولیدی ( تلفات فوکو و اهمی ) متناسب بوده و مقاومت هیدرولیکی تابعی از حرکت روغن و هندسة کانالها می باشد . در این مقاله با محاسبه دقیق تلفات تولیدی ( تلفات اهمی و فوکو ) و مقاومت هیدرولیکی، تاثیر پارامترهایی چون مقدار تلفات فوکو، تعداد واشرهای راهنما، ارتفاع سیستم خنک کاری ( رادیاتورها ) و … بر جهش دمایی بشقابها مورد بررسی قرار گرفته است .