سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ایوبی فر – کارشناسارشد شناسایی و انتخاب مواد
احد ضابط – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی ملاکی فرد –

چکیده:

در این تحقیق تلاششده است شرایط تولید پیچ تنظیم انگشتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برطرف نمودن مشکلات کیفی قطعه از جمله سختی کم، عمق زیاد سختی و ترک شرایط بهینه تولید به دست آید. با تعیین پروفیل سختی، ماکرواچ و بررسیهای ریزساختاری علل سختی متغییر، عمق نامناسب سختی و ترکتشخیصداده شد و تغییرات لازم در فرآیند اعمال گردید. از بین دوازده پارامتر قابل تغییر، پارامترهای مکان کویل، توان دستگاه، مدت زمان گرم کردن، فاصله زمانی بین قطع جریان و پاششآب و مدت زمان کوئنچ برای انجام آزمایشات انتخاب شدند. با تغییر مکان کویل، عمق سختی تا حد مناسبی کاهشیافت لکن عمق سختی در وسط پیچ کمتر از میزان مطلوب بود. با کاهشتوان و افزایشزمان گرم کردن، زمان لازم جهت انتقال حرارت به مغز قطعه فراهم و عمق سختی مناسب در وسط قطعه نیز به دست آمد. همچنین این تغییرات بر شرایط ایجاد ترکتأثیر گذارده و احتمال بروز ترکرا به شدت کاهشدادند. شرایط تولید جدید علاوه بر رفع مشکلات کیفی قطعه، کاهشزمان تولید و کاهشتوان مصرفی دستگاه را نیز در برداشته است.