سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید فرنوداحمدی – دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود ورشوساز – مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی

چکیده:

در فتوگرامتری عوامل مختلقی بر روی دقت اطلاعات استخراج شده از تصویر تاثیرگذار می باشند . یکی از مهمترین این عوامل هندسه شبکه تصویربرداری و نحوه ترکیب تصاویر می باشد . بهینه سازی طراح ی شبکه در بهبود اندازه گیریها هم از نظر دقت و هم ازنظر هزینه مؤثر بوده و سبب می شود ضمن رعایت معیارهای اقتصادی ، دقت اطلاعات به دست آمده بهبود یابد.در این مقاله عواملی از قبیل تعداد ایستگاههای تصویربرداری ، زاویه میان امتداد دید در تصویر بر داری از ایستگاههای مختلف ،نحوه ترکیب تصاویر تهیه شده از ایستگاههای مختلف ، موقعیت دوربین نسبت به شیء و محل مقیاس گذاری در مدل ، که در طراحی شبکه بسیار موثر می باشند به طور عملی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر هر کدام از ابن عوامل بر روی دقت ارتفاعی و مسطحا تی به طور جداگانه ارزبابی شده است .نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که کاربرد تصاویر استریو برای استخراج اطلاعات مسطحاتی مناسب تر از تصاویرهمگرا می باشد در حالی که استفاده از تصاویر همگرا دقت ارتفاعی اطلاعات اسخراج شده از تصاویر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد . همچنین افزایش تعداد تصاویر مورد استفاده و به کارگیری تصاویری با زاویه تقارب متعادل ، دقت را تا رسیدن به یک حد آستانه افزایش می دهد . در ضمن بررسی ها نشان داد که مقدار خطا با خروج از صفحه مقیاس گذاری به سرعت افزایش می یابد در خاتمه با بکارگیری نتایج بهست آمده یک دستورالعمل جهت طراحی شبکه پیشنهاد شده است