سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پازوکی – استادیار، عضو هیات علمی، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکی
سیدمحمد رئوف حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشکده فن

چکیده:

قارچ Aspergillus niger قادر است با تولید لیگاندهای آلی در محیط کشت باعث انحلال اکسیدهای آهن شود . در این تحقیق از هم ین خاص یت برا ی حذف ناخالص ی آهن موجود در کائولن استفاده شد . با بکار بردن طرح فاکتوریل کامل و با استفاده از دو متغیر دو سطح ی، تاثیر چگالی پالپ و روز افزودن خاک به کشت سویه جداسازی شده از پوست پسته، بر حذف آهن بررس ی شد . نتیجه ا ین بود که با افزا یش مقدار هر دو متغیر میزان حذف آهن کاهش یافت و این سویه با حذف ۴۲/۸%از کل آهن موجود در خاک، قابلیت مناسبی را برای فراوری این ماده معدنی از خود نشان داد.