سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن سالاری – مربی پژوهشی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
علی احمدی مقدم – استادیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی پارامترهای مختلف مرتبط با فعالیت باکتریهای کمولیتوتروف گوگردی از قبیل تیوباسیلوس فرواکسیدانس و همچنین بهینه سازی استخراج مس از خاکهای سولفیدی با عیار بالا، نقش تیمارهای دما، تکان دهنده، یون فرو، هوازی و بی هوازی در شرایط آزمایشگاهی یکسان در محیط کشت پایه باکتری بررسی گردید . تیوباسیلوس فرواکسیدانس در محیط کشت ۹k رشد داده شد و مقادیر مساوی از این باکتری پس از سازگاری به فعالیت بر روی خاکهای سولفیدی با عیار ۲۲ درصد به تیمارهای فوق در محیط کشت پایه باکتری اضافه شدند. بعد از ۶۰ روز آزمایش، نتایج حاصل از انداره گیری مقدار مس آزاد شده با استفاده از روش جذب اتمی، اختلاف معنی داری را بین مقدار مس آزاد شده در شرایط هوازی نسبت به بی هوازی نشان داد . تفاوت میزان مس آزاد شده در تیمار حاوی یون فرو و تیمار فاقد این یون نیز معنی دار بود. نتایج، دمای مناسب رشد باکتری را ۳۰ درجه سانتیگراد نشان داد. تیمار تکان دهنده مخلوط باکتریایی نیز مقدار مس آزاد شده بیشتری را نسبت به تیمارهای دیگر نشان داد. نتایج این مطالعه می تواند در طرح کاربردی استخراج بیولوژیکی با توجه به شرایط هوازی، بی هوازی و تکان دهنده به منظور افزایش استخراج مس از خاکهای سولفیدی با عیار بالا اثرگذار باشد.