سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه ابراهیمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند ت
جعفرصادق مقدس – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در فرایند کک سازی چندین فاکتور که تابعی از خوراک مورد استفاده هستند، واکنشهای تشکی ل کک را کنترل میکنند. بدین سبب پارامترهای مهم و تأثی رگذار خوراک جهت تولید پترولیوم کک با کیفیت مناسبتر، بر روی دو خوراک حاصل از ضایعات پتروشیمی تبریز به نامهای صنعتیCFO (Cracked Fuel Oil) و ،SMTAR (Styrene Monomer)با تولید کک در شرایط مشابه در دمای مشترک°C ۵۰۰ و همچنین با استفاده از آنالیزهای حرارت یTG (Themogravimetry) وDTG (Derivative Thermogravimetry) جهت اندازهگیری تغییرات وزن و سرعت خروج گازها از ا ی ن دو خوراک ، تحت فشار اتمسفر یک مورد مطالعه قرار گرفته است . با توجه به نتایج حاصل خوراکCFO خوراک مناس بتری برآوردشده است.