سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی دهقانی اشکذری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد خمامی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نیاز روز افزون به آ لیاژ م نیزیم در صنا یع مختلف بخصوص صنا یع هوافضا و خودرو باعث شده است تا تولید قطعات پیچیده، نزد یک به شکل نها یی و حجم تو لید بالا که محصول نها یی دارا ی ر یزساختارها یهمگن و با خواص مکا نیکی بالا باشد پیش از پیش مورد احتیاج باشد. عوامل فوق باعث شده است که میل عمو می نسبتاً و سیعی به روش ها ی تو لید در حالت نیمه جامد ا ین آ لیاژها در صنعت ا یجاد شود . تغیی رفرم در حالت نیمه جامد رو شی کارآمد در تولید قطعات نزدیک به شکل نهایی و با حجم تولید بالا م ی باشد که طی آن آ لیاژ در منطقه نیمه جامد خود شکل دهی می شود. لازمه انجام فرایند شکل دادن درحالت نیمه جامد ایجاد ساختار غیر دندریتی یا به اصطلاح گلبولی است. در این تحقیق به بررسی شرایط وپارامترهای موثر برای بهینه کردن شرایط ریخته گری کوبشی آلیاژ نیمه جامدAZ91 پرداخته می شود.