سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سوخته سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی و علم مواد
پرویز دوامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

در تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی یکی از مشکلات عمده ، عدم توزیع مناسب ذرات در زمینه کامپوزیت نها یی و تر شوندگی ذراتSiCpبه وس یله مذاب آلوم ینیوم است .در تح قیق حاضر با استفاده ازچسب آ لی کربوکس ی مت یل سلولز ، ذرات حظSiCبر رو ی گرانوله های پل ی استا یرن پ یشانبساط یافتهپوشش داده شده است . این گرانوله های پوشش داده شده به وس یلهSiCبه عنوان پ یشفرم در قالب فلز ی قرار داد ه شده و با ریختن مذابAl-Si-Mgگرانولههای پلیاستایرن پیشانبساط یافته در اثر حرارت ازبین رفته و ذرات کاربید سیلیسیوم وارد مذاب میشونددر این تحق یق از آل یاژ آلوم ینیوم A356 با ۰/۴درصد وزنی منیزیم استفاده شد که باتغییر درصد منیزیم به ۱، ۲ و ۵ درصد عملیات حرارتی پودرهای Sic و ویبره کردن قالب در حین انجماد مشکل عدم ترشوندگی و توز یع یکنواخت ذرات تقویتکننده در فاز زم ینه بر طرف شده و کامپوز یتی با توز یع یکنواخت حاصل شد ه است . در ادامه م یزان تخلخل و مقاومت سا یشی نمونه ها ی ته یه شده اندازه گی ری و با یکدیگر مقایسه شدهاند