سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد دانشکدهمهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار دانشگاه تهران
محمد پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
علی دباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

درفرآیند تولید فروکرومکم کربن درکوره های قوس الکتریکی در محدوده دمایی ۱۳۵۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد مقادیر قابل توجهی از آهن و کروم در سرباره حل می گردد سرباره تولیدی حاوی ترکیبات متنوع اکسیدی کروماتی سیلیکاتی منیزیتی و آلومینایی است تاکنون علی رغم تولید حجم وسیعی از سرباره درکشور تلاشی برای بازیافت آهن و کروم موجود در سرباره به چرخه تولید صورت نگرفته است دراین پژوهش که با هدف بازیافت آهن و کروم موجود در سرباره به چرخه تولید انجام شد ابتدا گندله های دولایه از مخلوط سرباره و عامل احیا کننده کک تولید و تاثیر پارامترهای موثر برفرایند احیای گندله شامل دما زمان ابعاد گندله دولایه و نسبت کک به سرباره مورد استفاده به همراه تاثیر مواد افزودنی متفاوت برفرایند احیا بررسی گردید نتایج نشان میدهد که پارامترهای دما و نسبت کک به سرباره مورد استفاده تاثیر بسیارزیادی برفرایند احیا و درنتیجه بازیافت آهن و کروم موجود در گندله ها دارد و تحت شرایط بهینه احیای اکسیدهای کروم و آهن موجود در گندله ها کمی می باشد.