سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید مهدوی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه آزاد ا
احمد هرندی جبلی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه آزاد ا
علی سعیدی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه آزاد ا
علی امینیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه آزاد ا

چکیده:

در این مقاله سعی شده اس ت تا عوامل مختلف بر سرعت الکترولیز سولفات مس بررسی گردد . که هدف اصلی فرآهم آوردن نتایج اصولی و دقیق به منظور دستیابی به شرایط مطلوب از نظر دما، غلظت یون و غلظت اسید در سیستم الکترولیز می باشد . برای بررسی اثر درجه حرارت و غلظت یونی بر پتانسیل الکترولیز آز مایشات در پنج دما ، و چهار غلظت یونی متفاوت انجام و مشاهده شد که با افزایش دما و غلظت یون فلزی ، پتانسیل الکترولیز ابتداء افزایش و سپس کاهش می یابد . همچنین اثر افزایش غلظت اسید بر پتانسیل الکترولیز در پنج غلظت متفاوت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان دهنده آنست که ابتدا اختلاف پتانسل بدست آمده افزایش و پس از آن ثابت خواهد بود. در نهایت حالتهای بهینه از هر پارامتر در پوشش دهی سطوح فلزات به دست آمد.