سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهرا
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران
علیمحمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

اثر غلظتTTIP مقدار آب مقطر و دمای کلسینه کردن بر روی مورفولوژی و کیفیت توزیع ذرات nanoTiO2در فرآیند تولید کامپوزیتZrO2/nano TiO2 به روش شیمیایی مورد بررسیقرارگرفت. غلظت مولیTTIP از ۰/۰۰۲ تا ۰/۱ نسبت H2O به TTIP از ۲ تا ۸ و زمان هم زدن یا پیرسازی بین ۱۰h-2 انتخاب گردید. پودرها درمحدوده دمایی ۲۵۰ درجه سانتیگراد تا ۷۸۰ به مدت ۱/۵h کلسینه شدند پودرهای ZrO2/nanoTiO2 آماده شده بوسیله XRD و SEM مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج نشانمیدهد که غلظت مولی TTIP نسبت H2O به TTIP زمان هم زدن و دمای کلسینه کردن تاثیرآشکاری برروی توزیع و اندازه ذرات و تغییرات فازی درپودرهای ZT تولید شده دارد.