سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
علیمحمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

اثر غلظت TTIP، مقدار آب مقطر و دمای کلسینه کردن بر روی مورفولوژی و کیفیت توزیع ذرات nanoTiO2 در تولید فرآیند کامپوزیت ZrO2/nano TiO2 به روش شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت مولی TTIP از ۰/۰۰۲ تا ۰/۱، نسبت H2O به TTIP از ۲ تا ۸ و زمان هم زدن یا پیر سازی بین ۱۰h-2 انتخاب گردید. پودرها در محدوده دمایی ۲۵۰ تا ۷۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱/۵h کلسینه شدند. پودرهای ZrO2/nanoTiO2 آماده شده به وسیله SEM و XRD مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که غلظت مولی TTIP، نسبت H2O به TTIP، زمان هم زدن، و دمای کلسینه کردن تاثیر آشکاری بر روی توزیع و اندازه ذرات و تغییرات فازی در پودرهای ZT تولید شده دارد.