سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر خدیوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
نسرین ساسانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سید مجتبی زبرجد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سید عبدالکریم سجادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

امروزه استفاده همزمان از نانوپودر TiO2/SiO2 جهت پوشش دهی شیشه های خود تمیزکننده مرسوم می باشد. بدین منظور در این تحقیق سعی در تولید همزمان نانوپودر مذکور با استفاده از روش سل- ژل شدهاست. جهت این کار آلکوکسیدهای فلزی تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) وتترابوتیل اورتوتیتانات (TBOT) به عنوان مواد اولیه اصلی در تهیه همزمان ژل سیلیکا و تیتانیا انتخاب شد.
نتایج آزمایشات بیانگر وابستگی شدید زمان تشکیل ژل به مقدار pH، نسبت TBOT/TEOS، و نحوه افزودن مواد اولیه به یکدیگر میباشد. نتایج نشان میدهد که افزایش نسبت مذکور باعث کاهش زمان تشکیل ژل میشود. همچنین مشخص گردید که در رنج تقریبی pH=4 زمان تشکیل ژل افزایش مییابد. از جمله نتایج جالب در این تحقیق وابستگی شفافیت ژل تشکیل شده به pH و نحوه افزودن مواد اولیه می باشد.