سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد رحیم پور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی
فرزانه فیضی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
راجنی هاتی – کائول – استاد بیوتکنولوژی، دانشگاه لوند، سوئد

چکیده:

تاثیر پارامترها ی وزن مولکول ی پل یاتیل نگلایکول PH، طول خط رابط، نسبت حجمی فازها، میزان بیومولکول ها ی موجود در سیستم و نمک سدیم کلراید بر خالص سازی پلاسمید دی- ان- ای در سیستم دو فازی آبی پل یاتیل نگلایکول- سیترات مورد بررسی قرار گرفت هاند. با توجه به نتایج بدست آمده وزن مولکولی پلیمر برابر ۴۰۰، pH برابر ۶/۹، طول خط رابط کوتاه و نسبت حجمی برابر ۱/۵و میزان متوسط لیزیت موجب بدست آوردن ب ی شترین خلوصپلاسمید می گردد. همچنین افزودن نمک به س یستم دو فازی آبی به دلیل رسوب دادن موجب کاهش باز ی ابی پلاسمید می شود. در ا ین شرا یط علاوه بر بازیاباب ی کامل پلاسم ید در فاز غن ی از نمک ، ۶۸ درصد آر – ان- ای و ۱۰۰ درصد پروتئینها و سایر ناخالص یها به فاز بالا و سطح مشترک بین دو فاز تفکیک م یشوند.