سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصرت محمدنژاد – آزمایشگاه کنترل کیفیت U.C.F
حسین شاه میر –
مهدی رضایی –
علی سوری –

چکیده:

محصول UF4 از واکنش هیدروفلوریناسیون UO2 با HF در محدوده دمایی ۲۰۰-۴۰۰Co تولید می شود. این ماده در اثر واکنش با گاز فلوئور تولید UF6 می کند و همراه با فلزات منیزیم و کلسیم برای تولیداورانیوم فلزی به کار میرود. در این فرایندجهت کاما شدن واکنش مقدار HF به صورت مازاد تزریق میشود.تزریق بیش از حد مجاز HF باعث گیر افتادن H2O در بین مولکول های UF4 و افزایش درصد رطوبت محصول می شود. مقدار HF و درصد آب موجود در بین مولکول های UF4 نه تنها باعث کاهش درصد خلوص UF4 شده بلکه در مرحله تبدیل UF4 بهUF6 باعث کاهش راندمان محصول نهایی UF6 می شود. کنترل پارامترهایی مانند غلظت HF تزریقی، درجه حرارت و فشار احیاءهیدروژن در کوره تولید UO2 کنترل دما درراکتور هیدروفلوریناسییون و جلوگیری از ورود اکسیژن به کوره تولید UO2 باعث افزایش درجه خلوص UF4 می شود.