سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف امیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی- سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار و عضو هیئت علمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتانه مرشد سلوک – دانشجوی دکتری مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

صفحات کامپوزیتی تقویت شده با تقویت کلاهکی ۱ شکل به دلیل استحکام زیادشان نسبت به انواع دیگر تقویتها در ساخت شناورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. با طراحی بهینه میتوان از وزن سازه شناور کاسته و استحکام آن را در انواع حالتهای مختلف بارگذاری افزایش داد . یکی از حالتهای مهم بارگذاری بارهای فشاری در حالتهای کاوش و کوژش در عرشه و کف شناور میباشد که در نتیجه آن سازه ممکن است دچار خرابی ناشی از کمانش در ورق عرشه و یا کف شناور شود. لذا بررسی رفتار کمانشی و فراکمانشی صفحات کامپوزیتی در معرض بارهای فشاری ضروری است. در این مقاله تاثیر پارامترهای موثر روی رفتار فراکمانشی، استحکام نهایی و خرابی پیشرونده صفحات کامپوزیتی با تقویت کلاهکی شکل مورد استفاده در شناورهای دریایی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیلهای انجام گرفته خواص مکانیکی، لایه چینی و ابعاد هندسی مطابق با خواص مواد کامپوزیتی مورد استفاده در شناورها، ابعاد و لایه چینی آنها در نظر گرفته شده و مدل در مقیاس عملی می – باشد. جهت تحلیل از روش المان محدود غیرخطی استفاده شده و خرابی پیشرونده ۲ نیز در حین تحلیل بررسی شده است. از روش مرگ لایه های المانی ۳ جهت کاهش خواص مکانیکی لایه های خراب شده در هر المان استفاد شده است. جهت پیشگویی خرابی ناشی از افزایش بار از معیار خرابی سای و وو استفاده شده است.