سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد مبینی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

فرایند شکلدهی چرخشی یک روش شکلدهی بدون براده برداری است که برای تولید جسمهای توخالی متقارن محوری و بدون درز استفاده میشود. تغییر شکل در این فرایند، بهواسطهی اعمال نیروینقطهای و حرکت چرخشی قطعهکار انجام میپذیرد که طی آن قطعات تخت یا استوانهای با حرکت محوری یا شعاعی به شکل قالب چرخان در میآیند. در این مقاله تاثیر پارامترهای موثر بر روی فرایند شکلدهی چرخشی مانند فاصله بین ابزار و قطعهکار، تغییر ضخامت ورق و سرعت چرخش قالب، بهکمک مقایسهی نتایج تجربی با نتایج شبیه سازی توسط نرمافزار اجزای محدودABAQUS توسطحلگر دینامیک صریح بررسی میشوند. یکی از مسائل مهم در فرایند شکلدهی چرخشی، ضخامت نهایی قطعهکار است. در این مقاله بهوسیلهی شبیه سازی و ارزیابی با آزمایشات عملی تغییر ضخامت و تغییر شکل ورق بر روی قالب مخروطی مورد بررسی قرار گرفته است