سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
زهره کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد دهقانی دهج – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هنگام انجام عملیات حفاری در معادن بعضا به توده های سنگی برخورد می شود برای خرد کردن توده های سنگی م یتوان از شیارها استفاده کرد بنابراین درک عمیق از حوزه تنش های اطراف نوک شیارها و ترک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند از سویی دیگر ضرایب شدت تنش مهمترین پارامترهای تعیین کننده حوزه تنش در نزدیکی نوک شیارها و ترکها هستند که بررسی آنها در حوزه علم مکانیک شکست قرار دارد انجا م تستهای آزمایشگاهی بخش مهمی از علم مکانیک شکست محسوب می شود و قطعات آزمایشگاهی مستطیلی شکل از پرکاربرد ترین قطعات در تعیین چقرمگی شکست مواد ترد مانند سنگها ، پلیمرهای ترد، سرامیک ها و غیره می باشند دراین مقاله با استفاده از آنالیز اجزا محدود و روش فرامعین ضرایب شدت تنش مود I بارگذاری قطعه مستطیلی شکل شیاردار تحت بارگذاری خمش سه نقطه ای به ازای پارامترهای مختلف هندسی و بارگذاری محاسبه شده است.