سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید قریشی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
احمدرضا فاضلی – دانشجو کارشناسی ارشد –دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نص

چکیده:

در این تحقیق فرآیند ترمومکانیکی شکل دهی چرخشی لوله آلومین یومی مورد بررسی قرار گرفته است . صافی سطح نامطلوب و ایجاد ترک در این فرآیند در صورتی که پارامترهای ورودی فرآیند بخوبی کنترل نشو ند، رخ خواهد دا د . بدین منظور اثر پا رامترهای ورودی اصلی فرآیند مانند ضخامت اولیه پریفرم ، درصد کاهش ضخامت ، سرعت دورانی لوله ، سرعت تغذیه غلتک و زمان های عملیات حرارتی انحلال و پیر سختی بکمک روش طراحی آزمایشات بر روی صافی سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است . پس از انجام آزمایشات با استف اده از نتایج بدست آمد ه و بکمک تحلیل واریانس، مدل ریاضی پیش بینی کننده صافی سطح ارائه گردیده و به کمک آن و با در نظرداشتن صافی سطح مطلوب ، پارامترهای ورودی جهت تولید بهینه بدست آمده اند.