سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نصر اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید جواد دانشی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید علیرضا آبرودی – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
امیر رضایی نصب – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

تحقیقات انجام شده بر روی پوششهای کامپوزیتی زمینه فلزی نشان داده است که مقاومت به سایش و کم بودن ضریب اصطکاک این پوششها به خوبی قابل رقابت با سایر پوششها از جمله کرم سخت است.در این تحقیق پوششهای کامپوزیتی نیکل-آلومینا با استفاده از دو نوع آبکاری الکتریکی مستقیم و منقطع بر روی ورقه های مسی اسجاد شد.این پوشش ها از نظر کیفیت صخامت سختی و مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک با یکدیگر مقایسه شد.مورفولوژی پوشش با میکروسکوپ الکترونی Sem و آنالیز آنها به روش XRDمورد مطالاعه و تحقیق قرار گرفت.بررسی های انجام شده نشان داد که به طور کلی سختی پوششهای حاصل از جریان منقطع بیستر از پوششهای بدست آمده از جریان مستقیم است.میزان سختی در پوششهای منقطع با کاهش درصد سیکل کاری کاهش چگالی جریان و کاهش فرکانس افزایش میابد.تغییرات ضخامت پوششهای جریان منقطع هم نسبت به پوششهای جریان مستقیم کمتر مشاهده شد.به عنوان مثال اثر استخوان سگی که در کناره های قطعات آبکاری شده به روش جریان مستقیم بوجود می آید در اینجا مشاهده نشد.همچنین رفتار سایشی دو نوع پوشش ساده و کامپوزیتی با جریان منقطع با هم مقایسه شد.نتایج حاصل از آزمایشات بهبود مقاومت به سایش و کمتر بودن ضریب اصطکاک را در پوشش کامپوزیتی نشان داد.