سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شکی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گر
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
، سید عباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت

چکیده:

در این مقاله به بررسی پارامترهای موثر در تولید ریزذرات لیپیدی حاوی پتاسیم کلراید پرداخته شده است . در ابتدا یک طراحی آزمایش توسط روش پلاکت -برمن با استفاده از پنج عامل در دو سطح انجام گرفت که شامل ۱۲ آزمایش شد . دو آزمایش نیز توسط نقاط مرکزی به منظور تعیین میزان خطا انجام گرفت . عوامل مورد بررسی شامل نسبت موم زنبور به موم کارنوبا، سرعت امولسیون سازی، زمان امولسیون سازی، نسبت دارو به موم و مقدار ماده فعال سطحی بود. نتایج توسط نرم افزار MINITAB14 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و پارامترهای موثر تعیین گردید که به ترتیب سرعت امولسیون سازی، زمان امولسیون سازی و نسبت موم زنبور به موم کارنوبا بود . به منظور بررسی آزاد سازی دارو از محیط شبیه سازی شده بافر فسفات pH=7.4 استفاده شد . نتایج آزادسازی تطابق خوبی با مدل تجربی توانی داشت . مقدار عدد نمایی نفوذ برای این سامانه های در این مدل ۰/۴۲ بود.