سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
سعید جعفری – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
هادی غائبی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در این مقاله عملکـرد نمونـه ریژنراتـور دوار هـوا- هـوای ساخته شده در آزمایشـگاه بهینـه سـازی سیسـتم هـای انـرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشـگاه علـم و صـنعت، بررسـی شده است . در بخش اول با مرور بـر روابـط تحلیلـی، روابـط مدلسازی ریژنراتورهای دوار، ار ائه شده است. در بخـش دوم، با مطالعات آزمایشـگاهی، بـه بررسـی پـارامتر هـای مـوثر بـر عملکرد ریژنراتور دوار پرداخته شده است. این پارامترها نظیر تعداد دور در دقیقـه، نـرخ حجمـی هـوای ورودی، و سـطح حرارتی می باشند .