سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
جمال الدین باریک بین – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

علم اندازه گیـری از جملـه علـومی اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر پیشـرفتهای چشـمگیری داشـته اسـت . از مهمتـرین شاخه هـای ایـن علـم ، انـدازه گیـری ابعـاد اسـت کـه بـه بشـر ایـن امکـان را مـی دهـد کـه ابعـاد قطعـ ات را تـا نـانومتر انـدازه گیـری کنـد . از جملـه تجهیزاتـی کـه در زمینـه انـدازه گیـری ابعـاد موجـود اسـت ، مقایسـه گرهـا هسـتند . کـار آنهــا تعیــین اختلافهــای کوچــک میــان قطعــات اســت . مقایســه گرهــای بــادی ( گیجهــای بــادی ) وســایل انــدازه گیــری هستند که امکان تعیـین اخـتلاف میـان قطعـات را بـا دقـت یـک دهـم میلـی متـر تـا کمتـر از یـک هـزارم میلـی متـر مــی دهنــد . در ایــن مقالــه ابتــدا کاربردهــای گــیج بــادی و مزایــای اســتفاده از آن شــرح داده شــده اســت . ســپس بــه تحلیــل عملکــرد گــیج بــادی پرداختــه و پارامترهــای طراحــی توضــیح داده شــده اســت . ســر انجــام، نتــایج آزمایشــات انجام گرفته نشان داده شده و با تئوری مربوطه مقایسه گردیده است .