سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حسین یقطین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دا
پیمان طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دا
سعید حشمتی منش – استادیار دانشگاه تهران گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دا
ابوالقاسم حشمتی منش – دانشیار دانشگاه تهران گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دان

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره کرومیت منطقه فاریاب استان هرمزگان توسـط اسـید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا کنسـانتره کرومیـت جهـت رسـیدن بـه ابعـاد مناسب، توسط آسیای گلوله ای تحـت خـردایش قـرار گرفـت و سـپس عملیـات حـل کـردن در محلـول اسیدی انجام شد . در واکنش میان کنسانتره کرومیت با محلول اسید سـولفو ریک ٪۹۸، کـروم بـه صـورت یـون هــای ســه ظرفیتــی در محلــول ظــاهر شــده و از سـایر ناخالصــیها جــدا مــی شــود . تــأثیر غلظــت اســید سولفوریک، دمای انحلال، مدت زمان انحلال، سرعت همزدن و نسـبت اسـید بـه مـواد بـر میـزان انحـلال کروم در طی فرآیند لیچینگ بررسی شد . بازیابی کروم تحت شـرایط مختلـف آزمایشـی بررسـی شـده و شرایط بهینه عملیات لیچینگ به دست آمده است . شرایط بهینه بازیابی کروم، دمای ۱۷۳ درجه سانتیگراد، مدت زمان ۲ ساعت، غلظت اسیدسولفوریک ۷۰ درصـد حجمـی، سـرعت همـزدن ۵۰۰ دور در دقیقـه و نسبت وزنی کنسانتره کرومیت به حجم حلال اسیدی برابر با یک بیست و پنجم تعیین شد