سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مشایخی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید پرویزیان – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکست مواد سطح بندیشده از مسایل مورد توجه این مواد است . از مهم ترین پارامترهای مؤثر در تحلیل شکست ، محاسبه ضریب شدت تنش است . این ضریب وضعیت تنش را به طور کامل در نوک ترک در یک ماده کشـسان مشخص میکند . با توجه به تغییر خواص مواد سطح بندیشده، ضریب شدت تنش با اسـتفاده از روابـط اسـتاندارد قابل محاسبه نیست . در این مقاله، ابتدا یک رهبرد اجزا ی محدود برای تحلیل مواد سطح بندیشده به طور خلاصـه معرفی میگردد . سپس ضریب شدت تنش بر مبنای تغییر مکان در المان منفرد برای یک مـسأله در مـود – I تعیـین میشود . در ادامه، با داشتن ضریب شدت تنش، انتگرال J برای صفحه ای از جنس مواد سطح بنـدی شـده بـا تـرک لبهای و ابعاد مختلف محاسبه شده، نتایج ب ا جواب های به دسـت آمـده از روش هـای دیگـر در ایـن زمینـه مقایـسه میشود .