سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صادقی – استادیار گروه زمی نشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – دانشیار گروه زمی نشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
صادق طریق ازلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله, پارامترهای ژئومکانیکی توده های سنگی و تمهیدات سیستم نگهدارنده مقدماتی برای تونل انحراف سد درونگر، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR،( طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ ) Qشاخص کیفی ) تونل بری) و GSI اندیس مقاومت زمین شناسی) جهت برآورد کیفیت توده سنگهای در برگیرنده )مقاطع مختلف تونل انحراف و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. همچنین در روش عددی از روش اجزای مشخص (نرم افزار(UDEC استفاده شده است. آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره سنگ بکر, مدول الاستیسیته, وزن مخصوص, تخلخل و درصد جذب آب بر روی نمونه های سنگی بدست آمده از حفاری, در آزمایشگاه مکانیک سنگ انجام شد. به منظور تخمین پارامترهای مقاومتی توده سنگی (مانند مقاومت فشاری تک محوره توده سنگ، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته توده سنگ، ثابت های هوک- بران و پارامترهای مقاومتی موهر-کلمب) از معیار تجربی هوک- بران استفاده شده است، که بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که درکلمسیر تونل، مقاطعمسیر تونل، مقاطع به ترتِب، بیشترین و کمترین مقادیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ را دارا ، می باشند.