سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میترا بحری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کاتالیست- دانشگاه تهران
عباسعلی خدادادی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
گیتی ابوالحمد – استاد دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
علیرضا بدیعی – استادیار دانشکده علوم- دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر غلظت هیدروکسید سدیم، غلظت یون سیلیکات و دوره زما ندهی بر تشکیل زئولیت Y به روش هیدروترمال با زمان کریستالیزاسیون ۲۲ ساعت در ۱۰۰ °C مورد بررسی قرار گرفت و تعیین مشخصات زئولیت بدست آمده با استفاده از روش هایBET و SEM ،XRD بدست آمد. اندازه دان ههای بدست آمده در حدود μm ۲ و سطح مخصوص آن تاm2/gr بدست آمد. زئولیت Yخالص در مقدار۰/۶ مول هیدروکسید سدیم، ۰/۹مول یون سیلیکات،۸/۵ مول آب مقطر و ۰/۱ مول آلومینات سدیم و با دوره زما ندهی ۲۲ ساعت بدست آمد. سدیم موجود در ساختار زئولیت با استفاده از نیترات آمونیوم تعویض و در دمای۴۰۰°C کلسینه گردید. کاتالیست HYبدست آمده بدون بهینهسازی برای بررسی عملکرد آن در یک سیستم میکرو رآکتوری مورد آزمایش قرار گرفت. مقایسه عملکرد این کاتالیست با زئولیت تجاری پالایشگاه آبادان، میزان فعالیت مناسب این زئولیت را نشان داد.