سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر آقا خانلو –

چکیده:

در این پژوهش بررسی پارامتریک موازنه انرژی وشبیه سازی یک بعدی سیستم خنک کاری موتور پیکان در دو قسمت تجربی و تئوری انجام شده است . در قسمت اول به منظور برآورد میزان انر ژی های تولید شده و مصرف شده در مو تور احتراق داخلی، موازنه انرژی و بررسی قانون اول ترمودینامیک در موتور انجام گرفته است . در این تحقیق، بررسی پارامتریک موازنه انرژی در موتور پیکان ١٦٠٠ در شرایط عملکردی موتور انجام شده است . پارامترهای مورد بررسی عبارتند از سرعت موتور، بار موتور، جنس سرسیلندر ،ضریب تراکم، زمان جرقه و جهت مسیر سیال خنک ساز در سرسیلندر . اثر هر یک از این پارامترها بر رفتار منحنی های موازنه انرژی به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته شده . کلیه آزمایشات مذکور با اضافه نمودن حساسه های مورد نیاز به تجهیزات استاندارد یک اتاق تست موتور مو جود در شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو صورت گرفته است .
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بهترین محدوده عملکردی موتور از نقطه نظر راندمان حرارتی، سرعتهای میانی موتور می باشد ومنحنی راندمان حرارتی موتور از منحنی گشتاور وراند مان حجمی موتور تبعیت می نماید . همچنین با تغییر جنس سرسیلندر از چدن به آلومینیوم و افزایش نسبت تراکم راندمان حرارتی موتور به طور قابل توجهی بهبود می یابد . در صورت تغییر جهت مسیر خنک کاری در سرسیلندر، هیچ گونه بهبودی از نظر راندمان حرارتی حاصل نشد . قسمت د وم این تحقیق ً عمدتا شامل مباحث تئ وری و شبیه سازی کامپیوتری می باشد . در این قسمت پس از بررسی تئوری وروش های شبیه سازی خنک کاری در موتور احتراق داخلی ومعیارهای دستیابی به یک خنک کاری دقیق، موتور پیکان ١٦٠٠ به کمک نرم افزار ١ بعدی GRAFMOT م ورد شبیه سازی و تحل یل قرار گرفته است که نتایج حاصل گ ویای غ یر یکنواختی سرعت سیال در مجراهای سرسیلندر بین سیلندرهای مختلف وپایین بودن عمومی سرعت سیال در مجراها می باشد . اما
وضعیت سیستم خنک کاری از نظر افت فشار ً نسبتا مناسب است .