سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکدهمهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین موسوی زادگان – دانشیار – دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – دانشیار – دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ترکیب ناپایدار حرکات هیو ۱ و پیچ ۲ پورپویزینگ نامیده میشود. این پدیده در شناورهای تندرو پروازی ممکن است حادث گردد و اثرات نامطلوب بر ساختمان شناور و آسایش خدمه می گذارد. علت این پدیده را میتوان جابجایی موقعیت مرکز فشار هیدرودینامیکی حول مرکز ثقل در امتداد طولی ذکر کرد. پدیده پورپویزینگ با استفاده از روش کنترلی روث -هرویتس ۳ مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش جوابهای معادلات کوپل شده حرکات هیو و پیچ در سرعتهای مختلف بررسی قرار گرفته و محدوده پایداری تعیین میگردد. بدین منظور برای بررسی محدوده پورپویزینگ یک برنامه کامپیوتری بر مبنای روش فوق توسعه داده شده و با استفاده از داده های موجود در منابع مربوطه معتبرسازی شده است. و سپس تاثیر پارامترهای مختلف وابسته به هندسه شناور بر محدوده پایداری پورپویزینگ بررسی شده و نمودار محدوده پایداری در هر حالت رسم شده است. عرض شناور و موقعیت مرکز ثقل تاثیرات قابل ملاحظه ای بر محدوده پایداری پورپویزینگ شناورهای تندرو دارند و در مراحل مختلف طراحی و همچنین در بارگذاری بر روی شناور این پارامترها مورد توجه قرار بگیرند.