سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز – دانشکده مهندسی شیمی
رویا عیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز – دانشکده مهندسی شیمی
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز – دانشکده مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی

چکیده:

در این تحقیق، اثرات پارامترهای مختلف عملیاتی بر عملکرد پیل سوختی غشاء تبادل پروتون ١ بـه صورت تجربی با هیدروژن در آند و اکسیژن در کاتد به صورت تجربی مـورد مطالعـه قـرار گرفـت . آزمایشات در دماهای عملیاتی مختلف پیل سوختی، مرطوب سازی های مختلف آند و کاتد، فشارهای عملیاتی متعدد و ترکیبات متعدد از این پارامترها انجام گرفت . نتایج تجربی به صورت منحنی هـای پلاریزاسیون که نشان دهنده اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف بـر عملکـرد پیـل سـوختی PEMاست، ارائه شده اند . نتایج این بررسی نشان داد که در چگا لی جریان بـالا افـزایش دمـای عملیـاتی موجب بهبود عملکرد پیل سوختی مـی گـردد . در ناحیـه ی چگـالی جریـان پـایین، هنگـامی کـه مرطوب سازی به اندازه ی کافی انجام شود، عملکـرد پیـل سـوختی افـزایش مـی یابـد، امـا بـدون مرطوب سازی گازهای واکنشگر عملکرد پیل سوختی به طور معکوس کاهش پید ا می کنـد . افـزایش فشار عملیاتی، خصوصاً در چگالی جریان های بالا، عملکرد پیل سوختی را افزایش خواهد داد . علاوه بر آن، نتایج نشان داد که عملکرد پیل سوختی به طور زیادی به مرطوب سازی گازهای واکنشگر، بـه ویژه مرطوب سازی آند بستگی دارد .