سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فخرالدین هزاوه ای – شرکت توانیر

چکیده:

علل پاره گی بصورت پنجره ای که در یکی از لوله های واتروال واحد П نیروگاه لوش ان اتفاق افتاده بود مورد بررسی قرار گرفت . مطالعات و آزمایشات ماکروسکوپی و میکروسکوپی از ناحیه شکست لوله صدمه دیده حاکی از وجود علائم خوردگی و شکافهای طولی در جداره داخلی ناحیه صدمه دیده می باشد این صدمات در ناحیه سمت حرارت بیشتر بوده و شکافهای عمیق تر و طویل تری در این ناح یه مشاهده شده است . شروع پاره گی در ناحیه ای اتفاق افتاده است که جداره لوله درآن ناحیه در تحت حرارت بیشتری مقداری تورم حاصل ن موده است و باعث نازک شدن آن و سپس ایجاد پاره گی گردیده است . گر چه ظاهر پاره گی شباهت به پاره گی تحت صدمات ه یدروژنی داشت ولی علائمی از تردی هیدروژن و ترکهای مرزدانه ای مشاهده نگردید . با در نظر گرفتن شکافهای طولی و وجود محصولات خورد گی در آن و مقایسه با حوادث مشابه به نتیجه گیری شد که شکست پیش آمده در تحت خورد گی و خ ستگی (Fatique – corrosion) اتفاق اف تاده است که هر دو عامل خوردگی و خستگی در طی سالیان کارکرد بویلر تدریجاً باعث ایجاد شکافها و پیشروی آنها گردیده است . در ناحیه ای که حرارت فلز لوله بالاتر بوده این صدمات شدیدتر شده و لوله در تحت تنش بیشتری که به این ناحیه وارد شده است بصورت پنجره ای پاره شده است .